i love you anyway.

 


taken by Canon_QL17 film with Fuji_Proplus100|shoot by Leaf

 

为你我努力说服妈妈.好让她也喜欢上你.为了你我省吃俭用.好让你能吃上好的.为了你我手心变粗.好让爸妈别发现你的小淘气.而你总在我难过时搞破坏.在我生气时到处捣乱.就算我哭了也不来安慰我.只会趴在地上生我闷气.还好你天生一副傻模样可以做武器.害我都舍不得责备你.惟有乖乖投降为你收拾残局.

亲爱的.我说过要养到你老死然后把你的牙齿拔下来戴在身边.我想离这天还有很远.其实我偶尔能把你的耳朵反折起来已经很满足.

早上的事真的很抱歉.我并不知道你对陌生地方有着如此巨大的恐惧感.不用怕.都已经过去了.手掌心的破皮很快就会痊愈.到时候我们再奔跑在夕阳中好吗?


Tag: leaf QL17Comments


可爱的狗狗哦~~
么么

糯糯 | 2008-09-03 17:07:46 | [回复]叔婆是akuma,不对哦,他是奶奶。啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈 。
好拉,忽略我拉。

dan.h | 2008-09-03 12:53:43 | [回复]无人教距系曳D噶啦.

迟D等距孖你熟络左就拖距出去......................训练啦.
 回复 千 说:
有人教噶 而且我已经同距好熟啦
(2008-09-03 13:07:07)

 | 2008-09-03 11:15:08 | [回复]你忘记其实沙沙喜欢下体了吗?
 回复 akuma 说:
只有你的下体 only
(2008-09-03 17:22:04)

akuma | 2008-09-03 02:46:29 | [回复]小Q般可爱,或者更可爱~

橙吉吉 | 2008-09-02 23:48:59 | [回复]啊~莎莎~外公来拉
 回复 DAN.H 说:
啊~你不是叔婆么..
(2008-09-03 00:03:19)

DAN.H | 2008-09-02 23:28:03 | [回复]莎莎其实真的很囧...迁就下吧...
 回复 Dable. 说:
5够你囧..
(2008-09-03 00:03:50)

Dable. | 2008-09-02 23:06:49 | [回复]陌生地方?!!!你带距去浦,唔通
 回复 唯它唔系奶 说:
浦你瓜!!!
(2008-09-03 00:04:02)

唯它唔系奶 | 2008-09-02 20:25:34 | [回复]乖囡以后不要这样子了.

leaf | 2008-09-02 19:48:10 | [回复]好可爱~

巨人先生 | 2008-09-02 19:44:39 | [回复]其实起来看到它躺在房门口真暖
 回复 A-sun* 说:
嗯 一个人的时候有她在旁边就足够了
(2008-09-02 20:06:03)

A-sun* | 2008-09-02 19:03:14 | [回复]泥泥啊~~~
 回复 鱼小姐 说:
乱叫!!!囧...
(2008-09-02 20:06:23)

鱼小姐 | 2008-09-02 17:41:06 | [回复]秋天了.

16 | 2008-09-02 17:24:52 | [回复]莎莎么? 快点好起来
 回复 stranger 说:
一定会的!!!
(2008-09-02 20:06:36)

stranger | 2008-09-02 17:18:14 | [回复]


Copyright © my*Toscana 2005~2008 All Rights Reserved